Search form

Rom je int

Ta kɨ dɔ makɨtɨbɨ tɨ kɨ Pol ndangɨ adɨ Rom je

Ɓal ngay al go koy Jəju tɨ, kɨ kḭe lo koy tɨ, dɨje əli təkɨ Jɨpɨ je madɨ kɨ təli njé kun go Kɨrɨsɨ, tə Akɨlasɨ je kɨ Pɨrɨsɨl je kɨn, ɨləi ngɨrə kɨlə mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ Rom tɨ. Rom ə e ɓe-bo kɨ e dɔ made je tɨ dɔ kagɨ lo ko̰ɓe tɨ lə dɨje kɨ Rom tɨ. E be ə, lo kɨ Pol ɨsɨ ɨlə mbḛ Poy Ta kɨ Majɨ Sɨri tɨ, kɨ Gɨrəsɨ tɨ, njé kaw-naa je ɨndəi ngɨrəde Rom tɨ ngata. NGa nɨngə, təkɨ Luwə əl-n Pol kadɨ aw bɨtɨ kɨ dɔbəy dɔnangɨ tɨ, Pol un ndune kadɨ n-aw Rom tɨ par al, nə kadɨ n-aw bɨtɨ Esɨpa̰y tɨ. Nɨngə Pol aw mba ləne kɨn ə se aw al wa ka dəw gər. Nə kadɨ ɨndə-n dɔ mba ka kɨn dana, ndangɨ makɨtɨbɨ kɨn adɨ njé kaw-naa je madɨ kɨ ɨsɨ kawi-naa me kəy tɨ lə Akɨlasɨ əi kɨ Pɨrɨsɨl (1.7; 16.3-5).

Me makɨtɨbɨ tɨ kɨ Pol ndangɨ kɨn, ɨngə rəbɨ əl-n njé kaw-naa je kɨ Rom tɨ ay njay adɨ-de gəri kee nje kaw kɨlə kɨ rɔ dɨje tɨ kɨ əi Jɨpɨ je al. Nɨngə ta kɨ Pol əl-de ə nə: «Poy Ta kɨ Majɨ kɨn e tɔgɨ lə Luwə kɨ kadɨ ajɨ dəw kɨ adɨ mene Jəju Kɨrɨsɨ. Kajɨ kɨ ulə ngɨrəne dɔ Jɨpɨ je tɨ kəte, taa re tḛḛ-n dɔ dɨje tɨ kɨ əi Jɨpɨ je al» (1.16) kɨn, kaw dɔ ta je pətɨ kɨ Pol əl dɨje kɨ dangɨ dangɨ naa tɨ.

Ta kɨ dɔ kulə nojɨ tɨ kɨ kadɨ to dan Jɨpɨ je tɨ kɨ dɨje kɨ əi Jɨpɨ je al ə e ta kɨ bo ngay kɨ rɔ dɨje tɨ kɨ dɔsa̰y kɨ njé kun go Kɨrɨsɨ. Nɨngə ta kɨn j-ɨngə me makɨtɨbɨ je tɨ kɨ rangɨ kɨ Pol ndangɨ tɔ, tə makɨtɨbɨ kɨ ndangɨ adɨ Galatɨ je be kɨn. Pol ɔr go rəbɨ kɨ Luwə ajɨ-n dəw kɨ ra ra kɨ tae tḭ ə un mene ade, adɨ ay njay tɔ (1.18; 8.39).

Go tɨ, Pol ɨlə jine dɔ mbatɨ tɨ kɨ dam Isɨrayəl je madɨ mbati Kɨrɨsɨ ngon kagɨ lo kɨ ndə̰y be. Əl təkɨ mbatɨ Kɨrɨsɨ ləde kɨn a asɨ kadɨ ɨlə kagɨ no̰ ndɨgɨ ra tɨ lə Luwə al (9-11). Nɨngə kɨ ɓasɨne kɨn, majɨ lə Luwə kɨ tɔjɨ kɨ rɔ dɨje tɨ kɨ əi Jɨpɨ je al kɨn, to kadɨ dɨje gəri təkɨ Luwə ɓar dəw kɨ ra kadɨ ɨsɨ kɨ dɔne taa kɨsɨ kɨ ta dangɨ mbata tɨ lie (12.1—15.13).

Pol tɔl ta makɨtɨbɨ ləne kɨ ta kaw mba lie kɨ ɓəy tɨ dɔnangɨ tɨ kɨ Rom nɨm kɨ ta kuwə jinaa nɨm (15.14—16.27).

Dəw kɨ ɨlə rɔne tɨdə makɨtɨbɨ kɨn majɨ, a oo ndɨgɨ ra lə Luwə kɨ mba kajɨ gɨn dɨje pətɨ kɨ dɔnangɨ tɨ kɨn kadɨ e nḛ kɨ ətɨ ɓəy ngay. Nɨngə a aw səde kadɨ əi ka awi no̰ Luwə tɨ kɨ nga me kɨ rɔjetɨ, kɨ sɔbɨ kadɨ j-aw-n no̰ Luwə tɨ.