Search form

Rutɨ 1:1

Nḛ kəm-to-ndoo kɨ tḛḛ dɔ gɨn kojɨ tɨ lə Elɨmələkɨ

1Dɔ kagɨ lo ko̰ ɓe tɨ lə njé gangɨ ta je kɨ o̰i dɔ ngan Isɨrayəl je tɨ, ɓo kɨ bo ngay o̰ dɨje me ɓe tɨ. Ə dɨngəm kare kɨ Bətɨləhəm tɨ, dɔnangɨ tɨ kɨ Jude, un nene kɨ ngane je kɨ dɨngəm kɨ joo, ə awi uwəi lo kɨsɨ me ɓe tɨ kɨ Mowabɨ tɨ.