Search form

Rutɨ 1:11

11Ə Nawomi əl-de ə nə: «NGanm je, ɨtəli gom tɨ, ɨgei kaw səm kɨ mba ri ɓəy ə? Ka-m kɨ m-a kam ngan je toi mem tɨ ne ɓəy kadɨ tə m-ojɨ-de m-adɨ taai səsi a?