Search form

Rutɨ 1:13

13se a ɨngəmi-de bɨtɨ kadɨ tə tɔgi kare wa? Se a ɔgi rɔsi dɨngəm je kɨ rangɨ bɨtɨ kadɨ ɨngəmi tade wa? Jagɨ, a e be al nganm je! Ko̰ ləm al dɔ majɨ ɓɨ to tə ya̰si al. E kɨndə kɔjɨ ə Ɓaɓe ɨndə-m ɔjɨ-m.»