Search form

Rutɨ 1:16

16Nə Rutɨ əl-e ə nə: «Ɨtaa kə̰ə̰ ta tɨbə-m goi tɨ kadɨ m-təl ə m-ɨyə̰i. Lokɨ ra kɨ a aw tɨ ə m-a m-aw tɨ səi naa tɨ; lo kɨ ra kɨ a ɨsɨ tɨ ə m-a m-ɨsɨ tɨ səi naa tɨ. Gɨn dɨje ləi a təli gɨn dɨje ləm; Luwə ləi a e Luwə ləm tɔ.