Search form

Rutɨ 1:19

19E be ə, awi naa tɨ joo pu bɨtɨ tḛḛi Bətɨləhəm tɨ. Lokɨ tḛḛi me ɓe tɨ kɨ Bətɨləhəm tɨ nɨngə, ndɨl dɨje kɨ me ɓe tɨ tḛḛ so̰y dɔde tɨ. Dəne je dəji ta rɔde əi nə: «Nawomi wa ka am ɓe?»