Search form

Rutɨ 1:2

2Tɔ dɨngəm ka kɨn nə Elɨmələkɨ, tɔ ne nə Nawomi, nɨngə tɔ ngane je kɨ dɨngəm kɨ joo ka kɨn nə Makɨlo̰ tɔ Kɨlijo̰ tɔ. Əi dɨje kɨ gɨn kojɨ tɨ kɨ Epɨrata, me ɓe tɨ kɨ Bətɨləhəm, dɔnangɨ tɨ kɨ Jude. Lokɨ awi tḛḛi dɔnangɨ tɨ kɨ Mowabɨ tɨ nɨngə, uwəi lo kɨsɨ tɨ tə ɓe.