Search form

Rutɨ 1:21

21NDɔ kaw-m tɨ m-otɨ nḛ rututu, nɨngə ndɔ təlm tɨ, Ɓaɓe adɨ-m m-təl kɨ jim kare. Ɨɓari mi Nawomi al ngata, tadɔ Ɓaɓe kɨ NJe tɔgɨ pətɨ ra səm nḛ kɨ to, adɨ kəmm to ndoo.»