Search form

Rutɨ 1:22

22E be ə, Nawomi ḭḭ-n dɔnangɨ Mowabɨ tɨ təl-n kɨ ɓe, naa tɨ kɨ məmne Rutɨ kɨ e dəne kɨ Mowabɨ tɨ. Tḛḛi Bətɨləhəm tɨ dɔ kagɨ lo kɨjə ko tɨ kɨ ɓari-e ɔrjɨ .