Search form

Rutɨ 1:4

4NGan je lə Nawomi kɨ joo ka kɨn taai dəne je kɨ me ɓe tɨ kɨ Mowabɨ. Tɔ e kɨ kare nə Ɔrpa ə tɔ e kɨ nungɨ nə Rutɨ tɔ. Ɨsi Mowabɨ tɨ rai ɓal kɨ asɨ dɔgɨ.