Search form

Rutɨ 1:6

Nawomi təl kɨ Bətɨləhəm tɨ gogɨ

6Go nḛ je tɨ kɨn, Nawomi oo poy majɨ kɨ Luwə ra kɨ dɨje ləne, adɨ-de nḛ kuso, adɨ əi kɨ məmne je kɨ joo, ḭḭ dɔnangɨ kɨ Mowabɨ tɨ kadɨ təli awi gogɨ.