Search form

Rutɨ 1:8

8Nə lokɨ əi dɔ rəbɨ tɨ, Nawomi əl məmne je ə nə: «Ɨtəli awi rɔ njé kojɨsi je tɨ gogɨ. Nɨngə kadɨ Ɓaɓe ra səsi majɨ təkɨ ɨrai majɨ kɨ njé koy je, ə se ɨrai səm mi wa kɨn be tɔ.