Search form

Rutɨ 2

Rutɨ ɓu to nḛ me ndɔr tɨ lə Bowajɨ

1NGoko̰ ngaw Nawomi kare e no̰o̰, tɔe nə Bowajɨ. E dəw kɨ me kojɨ tɨ lə Elɨmələkɨ kɨ tɔe ɓa, taa e nje nḛ kɨngə tɔ. 2NDɔ kare, Rutɨ kɨ e ngon kɨ dəne kɨ Mowabɨ tɨ əl Nawomi ə nə: «M-kɔy-i kadɨ ɨyə̰ ta rəbɨ adɨ-m m-aw m-ɓu to nḛ me ndɔr tɨ lə dəw kɨ m-a m-ɨngə majɨ ta kəme tɨ.» Ə Nawomi ɨle tɨ ə nə: «Oyo ngonm, aw.» 3Rutɨ ɔtɨ aw ɓu to nḛ go njé kɨjə ko je tɨ. Nɨngə nḛ ɨme adɨ ur me ndɔr tɨ lə Bowajɨ kɨ e nojɨ Elɨmələkɨ.

4NDə̰y go tɨ nɨngə, Bowajɨ wa ḭ Bətɨləhəm tɨ re tɔ. Lokɨ re tḛḛ rɔ njé kɨje ko je tɨ, ra-de lapɨya ə nə: «Kadɨ Ɓaɓe e naa tɨ səsi.» Nɨngə əi je əli-e tɨ əi nə: «Kadɨ Ɓaɓe njangɨ dɔi tɔ.» 5Bowajɨ dəjɨ nje kun dɔ njé kɨjə ko je ə nə: «NGon kɨ dəne kam e ngon lə na ə?» 6Ə nje kun dɔ njé kɨjə ko je əl-e ə nə: «E ngon kɨ dəne kɨ Mowabɨ tɨ, kɨ ḭ kɨ Nawomi nu ə re sie.» 7E ə re dəjɨ-je kadɨ n-ɓu to ko kɨ nay dan kade tɨ je kɨ ngane je kɨ tosi go njé kɨjə ko tɨ. Re lo kɨ sḭ ba, nə bɨtɨ dɔ kagɨ lo kɨn ka, a ta ra kɨlə tɨ ne ɓəy. Ɨsɨ nangɨ me kəy-lo tɨ ɔr kə̰ə̰ ndə̰y be par.

8Lo kɨn tɨ Bowajɨ əl Rutɨ ə nə: «Ur mbi majɨ o-n dɔ ta ləm ngonm, otɨ kadɨ aw me ndɔ tɨ lə dəw kɨ rangɨ. Ɨɓu to nḛ go njé ra kɨlə je tɨ ləm kɨ dəne ne. 9Majɨ kadɨ un go njé ra kɨlə je ləm nəm me ndor je tɨ kɨ a təti ko tɨ. Nɨngə m-un ndum kadɨ njé ra kɨlə je njɨbəi-ni al. Re kɨndə man ra-i ə, aw ta ku man je tɨ ɔdɨ man kɨ njé ra kɨlə je mbəli me tɨ a̰y.» 10Go ta je tɨ lə Bowajɨ, Rutɨ osɨ nangɨ no̰e tɨ əl-e ə nə: «Ra ban ə mi kɨ mi dəne kɨ dɔ ɓe tɨ par, m-ɨngə majɨ ta kəmi tɨ adɨ rɔi nəl-i səm kədɨ be ə?» 11Bowajɨ əl-e ə nə: «Nḛ je pətɨ kɨ ɨra kɨ məmi go koy ngawi tɨ, kɨ kɨyə̰ kɨ ɨyə̰ njé koji je kɨ ɓe koji kadɨ ɨre ɨsɨ kɨ gɨn dɨje kɨ ɨgər-de kəte al kɨn, dɨje əli mi adɨ-m m-o. 12Kadɨ Ɓaɓe ɨgə go jii kɨ mbata kɨlə je kɨ majɨ pətɨ kɨ ɨra kɨn. Kadɨ Ɓaɓe Luwə lə Isɨrayəl je kɨ ɨre, ɨsɨ gɨn bage tɨ kɨn, adi nḛ kɨgə go ji ləi kɨ to mbar mbar.» 13Ə Rutɨ əl-e ə nə: «Ɓam, kadɨ m-ɨngə majɨ ta kəmi tɨ, tadɔ ɨsɔl mem, adɨ əl ta kɨ osɨ mem, mi ɓəə ləi kɨ dəne. Nə ke ə, m-asɨ nḛ madɨ kare kadɨ ndəgɨ ɓəə je tɨ ləi kɨ dəne al.»

14Lokɨ awi kadɨ usoi nḛ nɨngə, Bowajɨ əl Rutɨ ə nə: «Ɨre kɨ kəte ne uso nḛ, un mapa ulə me ta̰y tɨ ɔdɨ-n uso.» Be ə, Rutɨ ɨsɨ nangɨ gədɨ njé kɨjə ko je tɨ, nɨngə adi-e kandɨ ko kɨ ndaw kadɨ uso. Lokɨ uso ndan nɨngə, təl kɨ ndəge ngəm ba. 15Nɨngə lokɨ təl aw gogɨ kadɨ ɓu to nḛ, Bowajɨ adɨ ndune njé ra kɨlə je ləne ə nə: «Ɨyə̰i-e adɨ ɓu to nḛ kɨ nay dan kugɨ ko tɨ gosi tɨ, ɓɨ uləi rɔsɔl dɔe tɨ al. 16Ɨyə̰i dɔ ko je madɨ adɨ tosɨ nangɨ dan ngan kugɨ ko tɨ mba kade ɓu. Ono̰si ndangi-e.»

17E be ə, Rutɨ ɓu-n to nḛ bɨtɨ lo sɔl dɔe tɨ. Ɨndə ko ɔrjɨ kɨ ɓu ka kɨn adɨ ɔy kande asɨ nusɨ sakɨ. 18Rutɨ un ko ləne ə aw ɓe. Aw ɔjɨ məmne ko ləne kɨ ɓu ka kɨn ade oo. Go tɨ təl un ndəgɨ kandɨ ko ləne kɨ ndaw ka kɨn ade uso tɔ. 19Nɨngə məme Nawomi dəje ə nə: «Me ndɔr lə na ə ɨɓu to nḛ tɨ ɓone ə? Kadɨ Luwə adɨ dɔ dəw kɨ ra səi majɨ kɨn tɔgɨ jagɨ jagɨ.» Ə Rutɨ əl məmne ə nə: «Dəw kɨ m-ɓu to nḛ me ndɔr tɨ lie kɨn tɔe nə Bowajɨ.» 20Nɨngə Nawomi əl Rutɨ ə nə: «Kadɨ majɨ-kur lə Ɓaɓe kɨ nje koo kəm-to-ndoo lə njé kɨsɨ kɨ dɔde taa, kɨ njé koy je, e dɔe tɨ.» Ɓa Nawomi təl əl-e ɓəy ə nə: «Dɨngəm kɨn e nojɨje. E kɨ kare mbo̰ dɨje tɨ kɨ awi kɨ tɔgɨ kadɨ ɨgəi dɔje.» 21Rutɨ, dəne kɨ Mowabɨ tɨ təl ɨlə dɔ tɨ ɓəy ə nə: «Dɨngəm ka kɨn əl-m ə nə: “Ɨsɨ naa tɨ kɨ njé ra kɨlə je ləm bɨtɨ kadɨ tɔli kon kɨjə ko ləm”.» 22Lokɨn tɨ, Nawomi əl məmne Rutɨ ə nə: «Majɨ kadɨ uwə nja njé ra kɨlə je lie kɨ dəne nəm təkɨ əlii, ngonm. Dɔmajal ə, aw lo kɨ rangɨ tɨ ə a ɨngə ta ka joo al.»

23E be ə, Rutɨ nay-n kɨ njé ra kɨlə je lə Bowajɨ kɨ dəne, ɓu-n to nḛ bɨtɨ kadɨ kɨlə kɨjə ko ɔrjɨ kɨ gəme tɨgə-n. Rutɨ nay kɨ lo kɨsɨ-n naa tɨ kɨ məmne Nawomi me kəy tɨ kɨ kare.