Search form

Rutɨ 2:1

Rutɨ ɓu to nḛ me ndɔr tɨ lə Bowajɨ

1NGoko̰ ngaw Nawomi kare e no̰o̰, tɔe nə Bowajɨ. E dəw kɨ me kojɨ tɨ lə Elɨmələkɨ kɨ tɔe ɓa, taa e nje nḛ kɨngə tɔ.