Search form

Rutɨ 2:10

10Go ta je tɨ lə Bowajɨ, Rutɨ osɨ nangɨ no̰e tɨ əl-e ə nə: «Ra ban ə mi kɨ mi dəne kɨ dɔ ɓe tɨ par, m-ɨngə majɨ ta kəmi tɨ adɨ rɔi nəl-i səm kədɨ be ə?»