Search form

Rutɨ 2:11

11Bowajɨ əl-e ə nə: «Nḛ je pətɨ kɨ ɨra kɨ məmi go koy ngawi tɨ, kɨ kɨyə̰ kɨ ɨyə̰ njé koji je kɨ ɓe koji kadɨ ɨre ɨsɨ kɨ gɨn dɨje kɨ ɨgər-de kəte al kɨn, dɨje əli mi adɨ-m m-o.