Search form

Rutɨ 2:12

12Kadɨ Ɓaɓe ɨgə go jii kɨ mbata kɨlə je kɨ majɨ pətɨ kɨ ɨra kɨn. Kadɨ Ɓaɓe Luwə lə Isɨrayəl je kɨ ɨre, ɨsɨ gɨn bage tɨ kɨn, adi nḛ kɨgə go ji ləi kɨ to mbar mbar.»