Search form

Rutɨ 2:14

14Lokɨ awi kadɨ usoi nḛ nɨngə, Bowajɨ əl Rutɨ ə nə: «Ɨre kɨ kəte ne uso nḛ, un mapa ulə me ta̰y tɨ ɔdɨ-n uso.» Be ə, Rutɨ ɨsɨ nangɨ gədɨ njé kɨjə ko je tɨ, nɨngə adi-e kandɨ ko kɨ ndaw kadɨ uso. Lokɨ uso ndan nɨngə, təl kɨ ndəge ngəm ba.