Search form

Rutɨ 2:15

15Nɨngə lokɨ təl aw gogɨ kadɨ ɓu to nḛ, Bowajɨ adɨ ndune njé ra kɨlə je ləne ə nə: «Ɨyə̰i-e adɨ ɓu to nḛ kɨ nay dan kugɨ ko tɨ gosi tɨ, ɓɨ uləi rɔsɔl dɔe tɨ al.