Search form

Rutɨ 2:19

19Nɨngə məme Nawomi dəje ə nə: «Me ndɔr lə na ə ɨɓu to nḛ tɨ ɓone ə? Kadɨ Luwə adɨ dɔ dəw kɨ ra səi majɨ kɨn tɔgɨ jagɨ jagɨ.» Ə Rutɨ əl məmne ə nə: «Dəw kɨ m-ɓu to nḛ me ndɔr tɨ lie kɨn tɔe nə Bowajɨ.»