Search form

Rutɨ 2:2

2NDɔ kare, Rutɨ kɨ e ngon kɨ dəne kɨ Mowabɨ tɨ əl Nawomi ə nə: «M-kɔy-i kadɨ ɨyə̰ ta rəbɨ adɨ-m m-aw m-ɓu to nḛ me ndɔr tɨ lə dəw kɨ m-a m-ɨngə majɨ ta kəme tɨ.» Ə Nawomi ɨle tɨ ə nə: «Oyo ngonm, aw.»