Search form

Rutɨ 2:20

20Nɨngə Nawomi əl Rutɨ ə nə: «Kadɨ majɨ-kur lə Ɓaɓe kɨ nje koo kəm-to-ndoo lə njé kɨsɨ kɨ dɔde taa, kɨ njé koy je, e dɔe tɨ.» Ɓa Nawomi təl əl-e ɓəy ə nə: «Dɨngəm kɨn e nojɨje. E kɨ kare mbo̰ dɨje tɨ kɨ awi kɨ tɔgɨ kadɨ ɨgəi dɔje.»