Search form

Rutɨ 2:22

22Lokɨn tɨ, Nawomi əl məmne Rutɨ ə nə: «Majɨ kadɨ uwə nja njé ra kɨlə je lie kɨ dəne nəm təkɨ əlii, ngonm. Dɔmajal ə, aw lo kɨ rangɨ tɨ ə a ɨngə ta ka joo al.»