Search form

Rutɨ 2:23

23E be ə, Rutɨ nay-n kɨ njé ra kɨlə je lə Bowajɨ kɨ dəne, ɓu-n to nḛ bɨtɨ kadɨ kɨlə kɨjə ko ɔrjɨ kɨ gəme tɨgə-n. Rutɨ nay kɨ lo kɨsɨ-n naa tɨ kɨ məmne Nawomi me kəy tɨ kɨ kare.