Search form

Rutɨ 2:4

4NDə̰y go tɨ nɨngə, Bowajɨ wa ḭ Bətɨləhəm tɨ re tɔ. Lokɨ re tḛḛ rɔ njé kɨje ko je tɨ, ra-de lapɨya ə nə: «Kadɨ Ɓaɓe e naa tɨ səsi.» Nɨngə əi je əli-e tɨ əi nə: «Kadɨ Ɓaɓe njangɨ dɔi tɔ.»