Search form

Rutɨ 2:7

7E ə re dəjɨ-je kadɨ n-ɓu to ko kɨ nay dan kade tɨ je kɨ ngane je kɨ tosi go njé kɨjə ko tɨ. Re lo kɨ sḭ ba, nə bɨtɨ dɔ kagɨ lo kɨn ka, a ta ra kɨlə tɨ ne ɓəy. Ɨsɨ nangɨ me kəy-lo tɨ ɔr kə̰ə̰ ndə̰y be par.