Search form

Rutɨ 2:9

9Majɨ kadɨ un go njé ra kɨlə je ləm nəm me ndor je tɨ kɨ a təti ko tɨ. Nɨngə m-un ndum kadɨ njé ra kɨlə je njɨbəi-ni al. Re kɨndə man ra-i ə, aw ta ku man je tɨ ɔdɨ man kɨ njé ra kɨlə je mbəli me tɨ a̰y.»