Search form

Rutɨ 3

Bowajɨ un mɨndɨne adɨ Rutɨ

1NDɔ kare Nawomi əl məmne ə nə: «NGonm, m-ge kadɨ m-sa lo kɨsɨ kɨ majɨ kadɨ ɨsɨ tɨ kɨ rɔnəl. 2Bowajɨ kɨ ndɔ kɨ ɨra kɨlə me ndɔ tɨ lie kɨ njé ra kɨlə je lie kɨ dəne kɨn o ə nə e na ə? e nojɨje wa? Lo sɔlɔ ne a aw mba kadɨ to ko ɔrjɨ dɔ gar tɨ ləne. 3M-dəji kadɨ ɨndogɨ man ə ɔy yɨbɨ kɨ ətɨ mbḭ rɔi tɨ, ə ɨtɨlə kɨbɨ ləi kɨ majɨ majɨ rɔi tɨ tɔ, ə aw dɔ gar tɨ. Ɨra adɨ gər goi al bɨtɨ kadɨ uso nḛ nɨm a̰y man nɨm taa. 4Lokɨ ḭ aw to nangɨ nɨngə, ɨndə manjɨ lo kɨ aw to tɨ majɨ, ə ḭ aw go̰ njae so, un ta kɨbɨ labɨ dɔ tɨ lie ta, ɨto tɨ, nɨngə e wa a əli nḛ kɨ kadɨ ra ɓəy.» 5Rutɨ əl məmne ə nə: «M-a m ra nḛ je pɨtɨ kɨ əl-m.»

6Rutɨ ḭ aw dɔ gar kɨndə ko tɨ, nɨngə ra nḛ je pɨtɨ təkɨ məme Nawomi əl-e-n. 7Lokɨ Bowajɨ uso nḛ nɨm a̰y man nɨm nɨngə, rɔe nəl-e. Go tɨ, ḭ aw to nangɨ kadɨ ko ɔrjɨ tɨ kɨ kawi dɔ naa tɨ. Rutɨ ḭ re jəke jəke ɔy nḛ kɨ Bowajɨ ɨlə dɔne tɨ, ɓa to njae tɨ. 8Kondɔ dan lo tɨ nɨngə, Bowajɨ dadɨ mɨr, ə tu rɔne, nɨngə gər kadɨ dəne madɨ to njane tɨ no̰o̰. 9Bowajɨ dəjɨ ta ə nə: «Ḭ na ə ɨto yo ə?» Nɨngə Rutɨ əl-e ə nə: «E mi Rutɨ, nje kuwə njai. Ɨtaa ngon nje kɨlə ləi dəne tɨ, mbata e nḛ nduwə ləi.» 10Bowajɨ əl-e ə nə: «Kadɨ Ɓaɓe tɔr ndune dɔi tɨ ngonm kɨ dəne. Kɨlə ləi kɨ ɨra gogɨ ne kɨn, al dɔ nḛ je kɨ ɨra kəte ɓəy, təkɨ ɨndɨgɨ gɨn kojɨ lə məmi təkɨ rɔjetɨ. Tadɔ ɓo sa basa je, kɨ njé nḛ kɨngə je, ə se kɨ njé ndoo je, to mei tɨ al. 11Ɓasɨne, ngonm kɨ dəne, ɨɓəl al, nḛ je pətɨ kɨ a dəjɨ-m, m-a m-ra m-adi, mbata dɨje pətɨ kɨ me ɓe tɨ gəri kadɨ ḭ dəne kɨ majɨ. 12E ta kɨ rɔjetɨ, kadɨ nḛ kɨn e nḛ nduwə ləm mi wa, nə ke ə, dəw kɨ nḛ nduwə kɨn ɓa tɔe ɨtə-m e no̰ ɓəy. 13Ɨto nangɨ, ɨto ɓi. Lo ti kɨ sḭ ə ge taai dəne nduwə tɨ ə majɨ, a re ndɨgɨ al nɨngə, m-un ndum kɨ tɔgɨ lə Ɓaɓe kadɨ m-a m-taa-i dəne nduwə tɨ, ə ɨto nangɨ adɨ lo ti taa.»

14Be ə, Rutɨ to nangɨ nja Bowajɨ tɨ bɨtɨ ta gɨn lo tɨ. Lokɨ lo to pɨtɨ pɨtɨ ɓəy nɨngə Rutɨ ḭ taa, tadɔ Bowajɨ ge kadɨ dəw gər kadɨ dəne madɨ ɨndə njane dɔ gar tɨ ne al. 15Bowajɨ əl-e ə nə: «Ɔr kɨbɨ labɨ dɔ tɨ ləi kɨn dɔi tɨ ə uwə tae majɨ.» Bowajɨ ɓukɨ ko ɔrjɨ me tɨ asɨ koro mehḛ. Ɔsɨ sie gɨne ade un, nɨngə Bowajɨ ɔtɨ aw ɓe.

16Lokɨ Rutɨ təl re rɔ məmne Nawomi tɨ gogɨ nɨngə, Nawomi dəje ə nə: «Ri ə ra nḛ ə ngonm?» E be ə, Rutɨ ɔr go nḛ je pətɨ kɨ Bowajɨ ra sie ade oo. 17Rutɨ əl məmne ɓəy ə nə: «E ə adɨ-m ko ɔrjɨ asɨ koro mehḛ kɨn, tadɔ əl-m ə nə: “a təl tḛḛ rɔ məmi tɨ gogɨ jii kare al.”» 18Nɨngə Nawomi əl-e ə nə: «Ɨsɨ kekeke ngonm, bɨtɨ kadɨ oo lo tɔl ta nḛ je kɨn ɓəy ta. Tadɔ Bowajɨ e dəw kɨ a tɔl kongɨ nḛ je kɨn pətɨ ɓone, ɓəy ta a taa kə̰ə̰.»