Search form

Rutɨ 3:10

10Bowajɨ əl-e ə nə: «Kadɨ Ɓaɓe tɔr ndune dɔi tɨ ngonm kɨ dəne. Kɨlə ləi kɨ ɨra gogɨ ne kɨn, al dɔ nḛ je kɨ ɨra kəte ɓəy, təkɨ ɨndɨgɨ gɨn kojɨ lə məmi təkɨ rɔjetɨ. Tadɔ ɓo sa basa je, kɨ njé nḛ kɨngə je, ə se kɨ njé ndoo je, to mei tɨ al.