Search form

Rutɨ 3:13

13Ɨto nangɨ, ɨto ɓi. Lo ti kɨ sḭ ə ge taai dəne nduwə tɨ ə majɨ, a re ndɨgɨ al nɨngə, m-un ndum kɨ tɔgɨ lə Ɓaɓe kadɨ m-a m-taa-i dəne nduwə tɨ, ə ɨto nangɨ adɨ lo ti taa.»