Search form

Rutɨ 3:14

14Be ə, Rutɨ to nangɨ nja Bowajɨ tɨ bɨtɨ ta gɨn lo tɨ. Lokɨ lo to pɨtɨ pɨtɨ ɓəy nɨngə Rutɨ ḭ taa, tadɔ Bowajɨ ge kadɨ dəw gər kadɨ dəne madɨ ɨndə njane dɔ gar tɨ ne al.