Search form

Rutɨ 3:16

16Lokɨ Rutɨ təl re rɔ məmne Nawomi tɨ gogɨ nɨngə, Nawomi dəje ə nə: «Ri ə ra nḛ ə ngonm?» E be ə, Rutɨ ɔr go nḛ je pətɨ kɨ Bowajɨ ra sie ade oo.