Search form

Rutɨ 3:18

18Nɨngə Nawomi əl-e ə nə: «Ɨsɨ kekeke ngonm, bɨtɨ kadɨ oo lo tɔl ta nḛ je kɨn ɓəy ta. Tadɔ Bowajɨ e dəw kɨ a tɔl kongɨ nḛ je kɨn pətɨ ɓone, ɓəy ta a taa kə̰ə̰.»