Search form

Rutɨ 3:3

3M-dəji kadɨ ɨndogɨ man ə ɔy yɨbɨ kɨ ətɨ mbḭ rɔi tɨ, ə ɨtɨlə kɨbɨ ləi kɨ majɨ majɨ rɔi tɨ tɔ, ə aw dɔ gar tɨ. Ɨra adɨ gər goi al bɨtɨ kadɨ uso nḛ nɨm a̰y man nɨm taa.