Search form

Rutɨ 3:7

7Lokɨ Bowajɨ uso nḛ nɨm a̰y man nɨm nɨngə, rɔe nəl-e. Go tɨ, ḭ aw to nangɨ kadɨ ko ɔrjɨ tɨ kɨ kawi dɔ naa tɨ. Rutɨ ḭ re jəke jəke ɔy nḛ kɨ Bowajɨ ɨlə dɔne tɨ, ɓa to njae tɨ.