Search form

Rutɨ 4

Bowajɨ taa Rutɨ nene tɨ

1Bowajɨ aw ɨsɨ lo gangɨ ta tɨ kɨ e ta ndogɨ bɔr ɓe tɨ. Lokɨ oo ngoko̰ Elɨmələkɨ kɨ aw kɨ tɔgɨ ta Rutɨ dəne nduwə tɨ ka kɨn ɨsɨ də nɨngə, ɓar-e kadɨ re ɨsɨ nangɨ. Dɨngəm ka kɨn re ɨsɨ nangɨ tɔ. 2Bowajɨ ɓa ngatɔgɨ je kɨ me ɓe tɨ dɔgɨ dan madɨde je tɨ adɨ rəi ɨsi nangɨ səde tɔ. 3Ɓa un ta əl nojɨ Elɨmələkɨ ka kɨn ə nə: «Nawomi kɨ ḭ dɔnangɨ Mowabɨ tɨ təl re ɓe ka kɨn, ɨndə lo ndɔr lə ngoko̰ je Elɨmələkɨ gatɨ tɨ. 4E ə m ge kadɨ m-re m-ɔr-i poyta kɨn m-adi oo. Nɨngə kadɨ ɨndogɨ ndɔr kɨn ta kəm ngatɔgɨ ɓe je tɨ kɨ ndəgɨ dɨje ne kadɨ oi səje goe. Re ɨndɨgɨ kəl ta dɔ nḛ nduwə tɨ ləi nɨngə, əl ngata. A re a ɨndogɨ al ə əl-m adɨ m-gər, tadɔ dəw kɨ aw kɨ tɔgɨ dɔ nḛ nduwə tɨ kɨn tə ḭ be goto. Nɨngə goi tɨ e mi par tɔ.» NGoko̰ Elɨmələkɨ ka kɨn əl Bowajɨ ə nə: «M-a m ndogɨ.» 5Bowajɨ təl əl-e ə nə: «Re ɨndogɨ ndɔ kɨ Nawomi nɨngə, a ɨtaa Rutɨ dəne kɨ Mowabɨ tɨ dəne nduwə tɨ tɔ, mba kadɨ lo ndɔr kɨn təl nḛ nduwə lə gɨn kojɨ lə ngawe kɨ oy.» 6Nɨngə dɨngəm kɨ ɓa nje nḛ nduwə ka kɨn əl ə nə: «Re e be nɨngə, m-ɔdɨ al, nə pane ta dəw a ɔdɨ kadɨ nḛ je ləm kɨ sɔbɨ dɔm. M-adi ta rəbɨ kadɨ ɨtaa nḛ nduwə kɨn ya̰i tɨ tom tɨ, tadɔ mi m-asɨ kugə dɔe tə ya̰m al.»

7Kəte kɨ go nḛ jibəl ɓe tɨ lə ngan Isɨrayəl je, re dɨje ndogi-naa nḛ ə se mbəli-naa nḛ kɨngə kɨ ɔjɨ dɔ nḛ nduwə nɨngə, dəw kare ɔr sa njane tɨ adɨ e kɨ nungɨ tə mɨndɨ kɨ kun kadɨ-naa, mba kadɨ ta kɨ rangɨ goto dande tɨ. 8E be ə, lokɨ ngoko̰ Elɨmələkɨ ka kɨn un ndune adɨ Bowajɨ kadɨ ndogɨ ndɔ nɨngə, ɔr sa njane tɨ ade. 9Bowajɨ əl ngatɔgɨ je kɨ me ɓe tɨ kɨ kosɨ dɨje pətɨ kɨ əi loe tɨ ə nə: «Səi pətɨ kɨ ɨsi ne, e ta kəmsi tɨ ə m-ndogɨ nḛ je pətɨ kɨ e ya̰ Elɨmələkɨ kɨ ngane, Kɨlijo̰ kɨ Makɨlo̰ ji Nawomi tɨ. 10Be ə, m-taa Rutɨ kɨ Mowabɨ tɨ kɨ e ne nje koy Makɨlo̰ nem tɨ. E be mba kadɨ nḛ nduwə nay gɨn kojɨ tɨ lə nje koy nɨm, me ɓe koje tɨ nɨm tɔ. Nḛ je kɨn pətɨ rai nḛ ta kəmsi tɨ ɓone, mba kadɨ ɨmai naje.» 11Nɨngə dɨje pətɨ kɨ ɨsi lo gangɨ ta tɨ, kɨ ngatɔgɨ je əi nə: «Oyo nḛ je pətɨ rai nḛ ta kəmje tɨ. Kadɨ Ɓaɓe tɔr ndune dɔ dəne tɨ kɨ re me kəy tɨ ləi. Kadɨ to tə Rasəl əi kɨ Ləya, dəne je lə Jakobɨ kɨ ɨndəi gɨn kojɨ lə Isɨrayəl kɨn be. Kadɨ majɨ uri ngon ɓe tɨ kɨ Epɨrata. Taa kadɨ tɔi ɓa dɔnangɨ Bətɨləhəm tɨ tɔ. 12Kɨ ta kul ngon kɨ dəne kɨn, kadɨ Ɓaɓe adɨ gɨn kojɨ ləi ba̰yḭ-naa tə gɨn kojɨ lə Pərətɨ, ngon kɨ Tamar oje adɨ Juda kɨn be.»

Nawomi ɨngə ngon kane

13Go rəbɨ tɨ kɨn ə, Rutɨ təl-n nḛ Bowajɨ. Ɓaɓe tɔr ndune dɔ Rutɨ tɨ, adɨ lokɨ Bowajɨ aw rɔe tɨ nɨngə, ḭ səm, adɨ ojɨ ngon kɨ dɨngəm. 14Dəne je kɨ Bətɨləhəm tɨ əli Nawomi əi nə: «Majɨ kadɨ dɔ Ɓaɓe tɔgɨ jagɨ jagɨ! E kɨ adɨ oji dəw kɨ kadɨ ɨndə kəmne goi tɨ! Majɨ kadɨ e dəw kɨ nje tɔɓa dɔnangɨ Isɨrayəl tɨ. 15E nḛ kɨndə me dɔ tɨ ləi dɔ kagɨ lo kɨsi kɨ dɔi taa tɨ. E ə a gəti dɔ kagɨ lo tɨ kɨ tɔgi a goto tɔ. Məmi kɨ ndɨgi ə ojɨ ngo kai adi kɨn, e sotɨ ɨtə ngan dɨngəm je kɨ sɨri kɨ kadɨ ɨngə-de.» 16Nawomi un ngon ka kɨn ɨle kadɨne tɨ, təl nje kote. 17Dəne madɨ Nawomi je əli ta lə ngon ka kɨn kɨ lo lo əi nə: «Nawomi ɨngə ngon kane.» Nɨngə ɨndəi tɔe nə Obədɨ. Obədɨ ə ojɨ Jəse, ə Jəse ojɨ Dabɨdɨ tɔ.

Tɔ ka Dabɨdɨ je

18Gɨn ka lə Pərətɨ ə to kɨn: 19Pərətɨ ojɨ Esɨro̰, Esɨro̰ ojɨ Ram, Ram ojɨ Amɨnadabɨ; 20Amɨnadabɨ ojɨ Naso̰, Naso̰ ojɨ Salmo̰; 21Salmo̰ ojɨ Bowajɨ, Bowajɨ ojɨ Obədɨ; 22Obədɨ ojɨ Jəse, nɨngə Jəse ojɨ Dabɨdɨ.