Search form

Rutɨ 4:11

11Nɨngə dɨje pətɨ kɨ ɨsi lo gangɨ ta tɨ, kɨ ngatɔgɨ je əi nə: «Oyo nḛ je pətɨ rai nḛ ta kəmje tɨ. Kadɨ Ɓaɓe tɔr ndune dɔ dəne tɨ kɨ re me kəy tɨ ləi. Kadɨ to tə Rasəl əi kɨ Ləya, dəne je lə Jakobɨ kɨ ɨndəi gɨn kojɨ lə Isɨrayəl kɨn be. Kadɨ majɨ uri ngon ɓe tɨ kɨ Epɨrata. Taa kadɨ tɔi ɓa dɔnangɨ Bətɨləhəm tɨ tɔ.