Search form

Rutɨ 4:13

Nawomi ɨngə ngon kane

13Go rəbɨ tɨ kɨn ə, Rutɨ təl-n nḛ Bowajɨ. Ɓaɓe tɔr ndune dɔ Rutɨ tɨ, adɨ lokɨ Bowajɨ aw rɔe tɨ nɨngə, ḭ səm, adɨ ojɨ ngon kɨ dɨngəm.