Search form

Rutɨ 4:14

14Dəne je kɨ Bətɨləhəm tɨ əli Nawomi əi nə: «Majɨ kadɨ dɔ Ɓaɓe tɔgɨ jagɨ jagɨ! E kɨ adɨ oji dəw kɨ kadɨ ɨndə kəmne goi tɨ! Majɨ kadɨ e dəw kɨ nje tɔɓa dɔnangɨ Isɨrayəl tɨ.