Search form

Rutɨ 4:15

15E nḛ kɨndə me dɔ tɨ ləi dɔ kagɨ lo kɨsi kɨ dɔi taa tɨ. E ə a gəti dɔ kagɨ lo tɨ kɨ tɔgi a goto tɔ. Məmi kɨ ndɨgi ə ojɨ ngo kai adi kɨn, e sotɨ ɨtə ngan dɨngəm je kɨ sɨri kɨ kadɨ ɨngə-de.»