Search form

Rutɨ 4:2

2Bowajɨ ɓa ngatɔgɨ je kɨ me ɓe tɨ dɔgɨ dan madɨde je tɨ adɨ rəi ɨsi nangɨ səde tɔ.