Search form

Rutɨ 4:3

3Ɓa un ta əl nojɨ Elɨmələkɨ ka kɨn ə nə: «Nawomi kɨ ḭ dɔnangɨ Mowabɨ tɨ təl re ɓe ka kɨn, ɨndə lo ndɔr lə ngoko̰ je Elɨmələkɨ gatɨ tɨ.