Search form

Rutɨ 4:4

4E ə m ge kadɨ m-re m-ɔr-i poyta kɨn m-adi oo. Nɨngə kadɨ ɨndogɨ ndɔr kɨn ta kəm ngatɔgɨ ɓe je tɨ kɨ ndəgɨ dɨje ne kadɨ oi səje goe. Re ɨndɨgɨ kəl ta dɔ nḛ nduwə tɨ ləi nɨngə, əl ngata. A re a ɨndogɨ al ə əl-m adɨ m-gər, tadɔ dəw kɨ aw kɨ tɔgɨ dɔ nḛ nduwə tɨ kɨn tə ḭ be goto. Nɨngə goi tɨ e mi par tɔ.» NGoko̰ Elɨmələkɨ ka kɨn əl Bowajɨ ə nə: «M-a m ndogɨ.»