Search form

Rutɨ 4:5

5Bowajɨ təl əl-e ə nə: «Re ɨndogɨ ndɔ kɨ Nawomi nɨngə, a ɨtaa Rutɨ dəne kɨ Mowabɨ tɨ dəne nduwə tɨ tɔ, mba kadɨ lo ndɔr kɨn təl nḛ nduwə lə gɨn kojɨ lə ngawe kɨ oy.»