Search form

Rutɨ 4:7

7Kəte kɨ go nḛ jibəl ɓe tɨ lə ngan Isɨrayəl je, re dɨje ndogi-naa nḛ ə se mbəli-naa nḛ kɨngə kɨ ɔjɨ dɔ nḛ nduwə nɨngə, dəw kare ɔr sa njane tɨ adɨ e kɨ nungɨ tə mɨndɨ kɨ kun kadɨ-naa, mba kadɨ ta kɨ rangɨ goto dande tɨ.