Search form

Rutɨ 4:9

9Bowajɨ əl ngatɔgɨ je kɨ me ɓe tɨ kɨ kosɨ dɨje pətɨ kɨ əi loe tɨ ə nə: «Səi pətɨ kɨ ɨsi ne, e ta kəmsi tɨ ə m-ndogɨ nḛ je pətɨ kɨ e ya̰ Elɨmələkɨ kɨ ngane, Kɨlijo̰ kɨ Makɨlo̰ ji Nawomi tɨ.