Search form

Atos 19

Efesodâ Paulo unâ Jesus wâgâ nhegatuhobyry

1Apolo, Corintodâ awyly ume myani Paulo Efesoram idâly; vale de Cayster einkâ myani idâly. Efesoram saintybyem myani Jesus eynynonro modo agâ oxiodyly. 2Aituo myani nhapâiguelymo:

— Jesus mâinwântuomo Deus Ispiritury âyanmo nâedâ? — kely.

— Ânguyka awâkâ Deus Ispiritury amygueho? Awâkâ wâgâ ânguy aguely xina nidataymba — kelymo.

3Aituo myani Paulo aguely:

— Âdaituo pylâka keankâ batiza mâieholymo? — kely.

Aituo myani in-hogulymo:

— Xina batiza âieholy, inakanhe adâitobyry wâgâ tâjityenze tawyly tienehon-hoem, João Batista aguehobyry ara — kelymo.

4Aituo myani Paulo aguely:

— En-hem, inakanhe adâitobyry wâgâ âjityeni modo, Deus izepa ato aiedyly imoimbyry modo warâ myani João batiza nhekyly. Adâkeze lâpylâ myani judeu domodoram: “Urâ pygueduo âeni einwântaungâ kuru” tâkeze myani. Jesus einwândyly wâgâlâ myani mâkâ aguely — kely Paulo.

5Paulo aguely tindapygueduo, batiza âieholymo myani Pymâ Jesus tâinwânse tawylymo tienehon-homoem. 6Paulo nhangahumo onwa tâmary nhedyly myani. Aituo Deus Ispiritury nhonwamo âewyly. Tâjitanru âkelo Deus Ispiriturydâba âenigue âjitainlymo. Deus itaumbyry nhegatulymo. 7Doze uguondo modo lelâ myani mârâ ume tonlo modo.

8Azagâ tokalâ warâ nunâ ara lelâ myani Paulo idâzeseze awyly judeu domodo âtâdyguyho odaji. Tyanepa myani Jesus wâgâ âtunâguedylymo. Pauloram adapâigueolymo, in-hogulymo warâ myani.

— Deus kywymâryem idyse kydatay, Jesus lelâ kyzeinwâne — kely Paulo.

9Tâlâ myani Paulo aguely idani modo ewy tâeganeim modo aguely tyeinwândysebaom modo warâ. “Jesus kieinwântuo lelâ Deus eydâ atoam kytâly” Paulo kelygue myani idânârâ kurâ domodo enanaym Paulo nhunâguedylymo.

Aituo myani Paulo, eagonro modo Jesus eynynonro modo warâ târâpa idylymo. Târâ Jesus wâgâ Paulo nenomedâbyramo idyly. Idâly myani uguondo Tirano kurâdo nhenomedâdoram. Kopaelâgâembaba myani Paulo kurâdo âtâdyguyby modo agâ Jesus wâgâ aguely. 10Azagâ anos myani Paulo târâ Ásia eynynâ Pymâ Jesus wâgâ unâ egatuzeze awyly. Toenzepa myani judeu domodo, judeu keba modo warâ idaseze awylymo.

Uguondo Ceva imeombyry kadopâ nhânkyze kewâtomobyry

11Deus eon-honrugue myani Paulo ânguy anhetânry modo kehoem anhedyly. 12Tâwânuneim modo, kadopâbeom modo warâ Paulo tukobizehobyry nhyguyho atay, ety iwogonro ewano atay warâ MÂʼ nhedylymo watay, kua tâiehozemo myani Deus eon-honrugue. 13Judeu domodo ewy kadopâ nhânkyrim modope lâpylâ myani. Myarâ, myarâ warâ myani kadopâ nhânkyze adakobâdylymo. Pymâ Jesus neinwâmpyra tawylymo umelâ, Jesus eon-honrugue aise kelymo, Paulo aito ara. Warâ myani kadopâ modoram aguelymo:

— Jesus eon-honrugue igasehomoem auguely, mâkâ Paulo agueho eon-honrugue — kelymo.

14Ceva imeom myani akaemo sete uguondo modo arâ aini. Kurâdo eynynâ Deus agâ aguewâni modo iwymâry myani akaemo nhunwym. Alâ myani kadopâram aguelymo:

— Jesus eon-honrugue xina ogonodyly, Paulo agueho eon-honrugue — kelymo.

15Warâ olâ myani kadopâ aguely eyanmo:

— Jesus tutuze urâ. Ânguy Paulo awyly tutuze urâ. Âmaemo olâ âutubamo urâ — kely.

16Aituo mâkâ uguondo kadopâbeom nhonwamo adamely. Ton-honre kehoem nhapiogulymo. Etymo nhaunguewâdyly. Toenzepa kehoem âdyolymo. Awylygue tâunkeze, etymo sauguewâtybyem warâ kehoem mârâ âtâ odayba âwiendylymo. 17Idânârâ kehoem tonlo Éfeso donro modo nhutulymo Ceva imeom aietobyry. Judeu domodo, judeu keba modo warâ awârâ egary indadylymo. Aituo âseanedylymo. Pymâ Jesus toenzepa ton-honreim awyly wâgâ lelâ aguelymo.

18Toenzepa Jesus einwânni modo tâtâzemo myani tâdâtâdyguyhoam. Jesus eynynonroem tâidyly iraynâ inakanhe adâitobyry noempyramo myani. Tâzenanaynlâ myani âkadulymo. 19Toenzepa kuenwenwâni modo, âmeodo modo warâ Jesus eynynonroem tâisemo myani. Jesus tyeinwântuo myani tywapery modo nhenewylymo, kurâ domodo kua tientomoem, tiengamehomoem warâ tâsenomedâdobyry. Tâzenanaynlâ myani mârâ pape nhaduândylymo, kuenwenriempa, âmeodoempa warâ itybyem tawyly tienehon-homoem. Tâwâenseim mârâ pape; nhapâgueduomo, cinquenta mil moeda pratagueto tâise tyaduânseba watay ebyry nhuduly. 20Arâ myani unâ Jesus wâgâ toenzepa âji mododâ âzegatuoly. Deus eon-honrugue, toenzepa myani kurâ domodo Jesus nheinwândyly.

Éfeso donro modo iewiâpadobyry

21Ilâpygueduo myani Paulo tyangahu oday xunâzely:

— Macedônia einkâ, Acaia einkâ warâ ise yakadyly, Jesus einwânni modo tâense. Tonlopyryem ise Jerusalémram udâly. Ilema ise Romaram udâly-ro warâ — kely.

22Tâtâly iraynâ olâ Timóteo, Erasto warâ saguhoem kuru Macedoniaram ingonokyly. Jesus wâgâ enomedâni lâpylâ myani akaemo. Mâkâ kuru olâ myani iweâpa Ásia eynynâ awyly.

23“Jesus kieinwântuo lelâ, Deus eydâ atoram kytâly” Paulo keduo myani Éfeso donro modo iewiâpadylymo Jesus einwânni modo agâ. Tyewiâkygue, toenzepa myani âtâ anaym koendâpa nhenehonlymo. “Deus eydâ atoram kalehoim einwânni modo” kelygue myani Jesus einwânni modo nhezetâdylymo.

24Uguondo Demétrio kehobe myani târâ. Tydeusary Diana ety ekudo imeimbyry metalgueto xygani myani mâkâ. Mârâ vende tientuo, toenzepa myani dinheru nhemakely, emawyadâni modo lâpylâ warâ. 25Aituo myani idânârâ tagâ tâwanuneim modo ingâsedyly, Diana ety ekudo imeimbyry metalgueto xygataynrim modo lâpylâ warâ ingâsedyly. Eyanmo aguely:

— Ydataungâ, Nhaum. Toenzepa dinheru kienmakely deusa Diana ety ekudo imeimbyrygue. 26Âdaidyly awyly tutuze âmaemo, Paulo Jesus wâgâ agueduo. Aguely tydaselâ âmaemo. “Deus kuru mâkeba awâkâ uguondo modo kulâ nhygatyby; tohoguezeim mâkeba tâise awârâ metalgueto, segueto warâ” tâkeze inanry Paulo. Taunlo modo ewy aguidope aguely neinwândâ. Aituo deusa Diana einwândyly inmolymo. Xirâ âtâ anano modo lelâba keankâ kurâdo, Ásia eynynonro modo warâ, Paulo aguely idataynrim modo. Kiyngatyby modo einwândyly inmolymo keankâ. 27Koendâpa ise enra awârâ kurâem. Alâ awârâ aisezedyly-ro watay, tâwanepa ise kydaze. Dinheru kienmakeba ise. Tynrenseba ise awârâ âtâ, Diana ety. “Ekudyby modo xina nanâpyra ise” keze kurâdo. Taunlo modo aguely-ro watay, idânârâ Ásia eynynonro modo agueze lâpylâ. Awârâ lelâba-ro warâ, Deusa Diana kieinwânkyly ânguy ize inkâba ise, neinwântaymba ise warâ — kely myani Demétrio.

28Demétrio aguely tindatuo myani kurâdo iewiâpadaynly. Adaenkewâdylymo:

— Tynreim awâkâ deusa Diana kieinwânkyly! Idânârâ kurâ taunlo Éfeso donro modo tâinwânse kurâ! — kelymo.

29Idânârâ kehoem myani adaenkelymo ton-honre kehoem. Saenlumo tindatuo myani toenzepa kurâdo âtâdyguylymo mârâ âtâ anano modo ara. Âdakulâmo myani, saenlumo, okonodylymo warâ, inakanhemo lelâlâ myani. Gaio, Aristarco warâ nhawâdylymo, Macedônia donro, Paulo agâ Efesoram âetyby modo. Mârâ âtâ imeâgâkeba kurâdo âtâdyguyhobyryam tuxize nhadylymo. 30Tagonrodo sawâtobyry tiuntuduo myani Paulo mâkâ lelâlâ tâgawândyse idyly, kurâdo agâ agueze. Jesus einwânni modo olâ myani warâ eyam aguelymo:

— Awyarâ tâtâzeba ikâ — kelymo.

31Pymâ Ásia eynynonro modo ewy Efesoam âetaymby modo, tataen-homo Pauloram tytaumbyry ingonodylymo myani:

— Awyarâ kurâdo tyewiâtuneim modo âtâdyguyhobyryam tâtâzeba ikâ — kelymo myani.

32Toenzepa myani kurâdo saenlunu, okonodylymo warâ. Âikâ, âikâ warâ taenluem aguelymo. Agui myani akaemo ewy âdaituo târâ âtâdyguybyem tawyly xutudânry. 33Judeu tonlo modo ewy tyangahu oday aguelymo:

— Kânagazeze asaemo kurâdo, judeu kydawylygue, Paulo ara — kelymo.

Aituo myani uguondo Alexandre kehoram aguelymo:

— Kurâdo agâ aguekâ. “Inakanhe xina anitaymba âmaemoem” kekâ eyanmo — kelymo.

Aituo myani Alexandre kurâdo âdakepa itoem tâmarygue aidyly, “Xina judeu domodo âda nitaymba âmaemoem” tâkehoem. 34Judeu mâkâ awyly tiuntuduo myani on-hoam lelâ adaenkelymo ton-honre kehoem:

— Tynreim awâkâ deusa Diana kieinwânkyly! Idânârâ kurâ taunlo Éfeso donro modo tâinwânse kurâ! — kelymo.

Azagâ horas myani arâ adaenkezeze awylymo.

35Aituo myani mârâ âtâ anary iwymâry emary, koendâ kehoem kurâdo MYK alelâ itomoem aguely. Aituo eyanmo aguely:

— Nhaum, ydataungâ! Idânârâ tutuze kurâ, tarâ kyjidadârydâ âtâ imâsedo, iwâkuru warâpe awyly, kiynrenkyly kydeusary Diana kientyguedo. Anra lâpylâ mârâ tuhu kau odaypa ihugueyby, Diana ekudo emyenro. Âtâ, tuhu warâ eni kurâ. 36Idânârâ tâdutuoze kykewâdyly kulâ keba awyly. Awylygue MYK alelâ itaungâ. Tadahulizeba itaungâ. Âdy koendâ kiuntuba kulâ aguientaymba kine. 37Asaemo azagâ uguondo modo xarâ menetaimo. Âdy nemagazedaymba asaemo deusa ety oday. Eyam inakanhe kulâ aguepamo gâlâ warâ. 38Demétrio, emawyadâni modo warâ iwâgâ adâkehobe-ro watay, pymâ modoram agueze nâtâmo. Aitoem mawânkâ pymâ awârâgue tâwaneimpe awyly. Tâtâdyguyho saintuo lelâ âtâdyguylymo awyly tutuzelâ olâ âmaemo.

39— Eagonro unâ amyguedyse âmaemo-ro watay olâ, tâwâlâ kurâ domodo âtâdyguyhoam aguewâtaunda, pymâ kuru Roma donro aguehobyry aralâ. 40Tarâ aityby modo, Pymâ Roma donro nhutuly-ro watay, toenzepa tâise kagâ iewiâky. “Âdaituoka madahulilymo, aenlumo warâ? Âdaituoba kulâ tâzewentâdyly myguelymo! Auguehobyry keankâ mankaguylymo” keze. Âdara kin-hoguba ise kurâ — kely myani pymâ emary.

41Adâkebygueduo, âtâdyguywâdyby modo etyram ingonotaynly.

Deus Itaumbyry

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index