Search form

João 5

Jesus uguondo adakobâdânry kua nhetobyry

1Pymâ emary imery kua ienipyryem Jesus idâly Jerusalémram, âtyam. 2Jerusalémdâ, Ovelha Modo Iwyantary keho iwaguepa tâlâ mawânrâ paru etary. Hebraiku-em, “Betezata” mârâ paru etary ezedy. Cinco lelâ varanda modo, târâ mawânkâ tâwânuneim modo emynru eguetunu warâ. 3Mârâ âjiam Jesus idâday, toenzepa tâwânuneim modo onwâgâ awyly: epy modo, nadakobâbyra ityby modo, tywykelâ iazeypy modo warâ. [Paru sahugânily inwânwândylymo. 4Anju Deus ingonotyby mawânkâ mykâinane tytâguyze mârâ paru sahugânize. Anju anhepygueduo mawânkâ tâwânuneim modo ihuguely; paikaji waunroem ihugueybylâ olâ kua ini.]+ 5Tâlâ ani iduaymo uguondo iweâpa tâwâneim; trinta e oito anu myani mâkâ ewânu; nadakobâbyra awyly. 6Eguetudybyem awyly ume Jesus nhedyly. Iweâpa arâ ewânu awyly nhutuly. Aituo eyam aguely:

— Kua midyse âmâ? — kely.

7Uguondo in-hoguly:

— Ânguy paikaji yeni peba adahugânioduo. Iegawândyse wâne urâ, eagonro tâwâneim olâ inanry uwakadâ lelâ — kely.

8Jesus aguely eyam:

— Aukâ. XYDYK ikâ. Iguetudobyry sanâkâ. Idâ ityam tadakobâze — kely.

9Ilâ umelâ kehoem, uguondo kua idyly Jesus eon-honrugue. Tâguetudobyry nhanâdyly, adakobâdyly. Sábado oday ani awârâ aidyly, kokobyzegueho âdaunloenlâ kydâsewaniho keba ume. 10Judeu domodo iwymâry ewy mâkâ uguondo tâguetudobyry nhanâdyly nhedylymo. Awylygue eyam aguelymo:

— Kokobyzegueho iwerâ. Kâzewenry ara inkâba awârâ amidyly, âdy aieto mâkeba iwerâ awârâ iguetudobyry kadadâ — kelymo.

11Aituo aguely:

— Uguondo kua yenipyry agueanry: “Iguetudobyry sanâkâ. Idâ ityam tadakobâze” keanry — kely.

12— Ânguyka enra arâ amitoem agueim? — kelymo eyam.

13Kua tyenipyry ezedy nutuba olâ mâkâ uguondo, tonlo modo duaylâ Jesus idâypyem awylygue.

14Ilâpygueduo Jesus kua tientyby nhedyly Deus etydâ. Aguely eyam:

— Auguely wao idakâ. Kua itybyem âmâ. Deus izepa ato kulâne akâiedâ, arâ matobyry takaze kehoem amipyra mitoem — kely.

15Jesus aguepygueduolâ mâkâ uguondo târâpa âxiguely. Kua tyenipyry wâgâ agueze idâly judeu domodo iwymâryam. 16Jesus nhewiâsedylymo nhenuagaendylymo warâmo myani, tâzekobyzegueho oday kua nhedyly awylygue. Awylygue eynynâ inakanhe aguelymo:

17Jesus aguely eyanmo:

— Kopaelâgâembaba Pabai âsewanily; ara lâpylâ iewanu kâempagunâbyra wawyly — kely.

18“Pabai ugueho” Jesus keduo, Deuslâ agueho awyly tutuzemo ani. Awylygue toenzepa iewiâpadylymo, âdara tyânly awyly wâgâ âseinwândylymo, tâzekobyzegueho oday kua nhetobyry wâgâ kulelâba, Deus “Pabai ugueho” kehobyry wâgâ lâpylâ. Arâ adâkeduo, Deus agâ âzekiba tawyly mawânkâ Jesus agueho.

Deus imery idânârâ anhedyly, Deuslâ anhetoem agueim awylygue

19Jesus aguely:

— Deus imery lelâlâ wâne urâ, won-honrugueba olâ âdydo imeom agânhedyly. Pabailâ agânhetoem agueim. Pabai anhedyly kâenkyly lelâ agânhekyly. Mâkâ anhekyly, adyese urâ, imery wawylygue. Xirâ mâuntudyzemo kuru wato. 20Imery wawylygue, toenzepa Pabai ywynedyly. Awylygue idânârâ adienkyly modo nhenehonly. Agânhetyby modo tâense âmaemo. Pabai yam nhenehonly aiese olâ urâ, mârâ iwâkuru kuru. Mârâ agânhetuo, âsewânize lelâlâ âmaemo. 21Iguewâtyby modo, kurâem tyetonze Pabai. Turâ xurâ modo aunloenlâ tagâ tyenehonze mâkâ. Pabai anheto aralâ agânhedyly. Aituo ise aunloenlâ Deus agâ kânhenehonly, mâkâ eagâ kânhenehondyze wato lelâ. 22Xypyry etay Pabai mâkeba ise ânguy tâmakezeim, tâmakezenry warâ awyly agueim. Aunloenlâ eagâ ini modo kâinduakehoem, âji tâdâsenagazedoam idâwâni modo kâinduakehoem warâ agueypyenlâ mâkâ. 23Arâ Pabai agânhetoem aguely, idânârâ yrendylymo mawânkâ ize ato, mâkâ mâynrentomo ara lâpylâ. Yrempyra âmaemo-ro watay, Pabai ugononibyry mâynrentaymba lâpylâ âmaemo — kely.

24Jesus aguely:

— Auguely indadyly, ugononibyry nheinwândyly waunlo âdaunloenlâ Deus agâpa tyetuneba ise. Iguely-ro watay, aunloenlâ ise Deus agâ awylymo. Âdalâ âji tâdâsenagazedoam nâtâwâbyramo ise. Xirâ mâuntudyzemo kuru wato. 25Idataungâ auguely. Anri adaguly, Deus eynynâbaom modo augueho indato. Deus xurâempa awylymogue, igueypy aramo kulâ. Auguely indadylymo, yeinwândylymo warâ watay olâ, igueypyem, kurâem itondyby aramo ise. 26Âdaunloenlâ Deus agâpa tyetunebamo ise, iguely iraynâ, igueduo alelâ, ton-honre mawânkâ Pabai awârâ adientoem. Ynynonro modo Deus agâpa kânhenehomba witoem aguewâm lâpylâ. 27“Uguondo Kaynâpa Âetyby mawylygue, auguely âyam, âynynonro modo xurâem koendonro lelâ mâunduhoem; âynynonro keba modo pylâ ise mâenagazenehonly-ro” kewâm.

28— Xirâ âyanmo augueho wâgâ tâseguâdâzeba itaungâ. Anri saindyly, idânârâ iguewâtyby modo ytaumbyry indato. 29Kurâem itonzemo. Âji tâpyâdomobyrydâpa âzepyâguezemo, egasezemo-ro warâ. Deus ize ato aienibyry modo aunloenlâ ise Deus agâ awylymo, âdaunloenlâ eagâpa tyeseba itomoem. Deus izepa ato aienibyry modo olâ âzewentâozemo. Âjigonohonzemo âji tâdâsenagazedoam, aunloenlâ târâ itomoem — kely Jesus.

Deus Ingonotyby tawyly wâgâ Jesus aguehobyry

30Jesus aguely:

— Unâry wâgâ kulâ inkâba idânârâ agânhekyly modo agânhedyly. Deus aguehobyrylâ agânhekyly. Yeinwântaynrim modoram koendonro lelâ ise kâunduly; yeinwântânry modo pylâ kâenagazenehonly-ro warâ. Pabai aguehobyry lelâ mawânrâ agânhekyly. Ize wato kulâ mâkeba agânhekyly, mâkâ ugononibyry ize atolâ.

31— Ywâgâlâ auguely-ro watay, “Deus ingonotyby urâ” ugueduo, auguehobyry âdyem nitaymba, âkealâ keim kepa watay. 32Tâlâ ynynâ agueim, Deus, Pabai ugueho. Ânguy wawyly tutuze mâkâ. Ywâgâ agueho âkealâ awyly tutuze urâ-ro warâ. 33Ânguy wawyly mâuntuhomoem, João Batista tapâiguen-honze ani âmaemo. Âkealâ ani mâkâ ywâgâ aguely. 34Ywâgâ aguenriem ânguygue kâtuiwâbyra urâ, ânguyem wawyly mâuntuhomoem. Arâlâ olâ ynynâ João aguehobyry âyanmo kâenanâguehonly. Aguehobyry mâinwândylymo, yeinwândylymo-ro warâ watay, âzemakeoze lelâ âmaemo.

35— Lamparina koendâ kehoem tyatygueim wâne, kytâho nhesagonly, myara ani João aguehobyry mâuntulymo âdara Deus ezaxi tâdâtâly wâgâ. Mâkâ aguehobyry mâindatuomo omazemo. 36Âdiempa mutumo ywâgâ. Iwerâma adyesenry kehoem agânhedyly tâense âmaemo, âkealâ kuru Deus Ingonotyby wawyly mâuntuhomoem. Pabai Deus adyesenry modo kehoem agânhetoem anygue. Mâentuomo, xutuze âmaemo, Ingonotybylâ wawyly. 37Pabai ywâgâ adâkeze lâpylâ, mâkâlâ ugononi awylygue. Agueho mâindadyseba olâ âmaemo, nhutuen-honly mâuntudyzebamo warâ. Âdykâ mâkâ itanru mâindapyra, emydy mâempyra warâ olâ âmaemo. 38Ywâgâ Pabai aguehobyry mâinwândylymo-ro watay, yeinwântâ tâise âmaemo. Yeinwâmpyra, ywâgâ Pabai agueho mâinwâmpyra warâ olâ âmaemo. 39Âdara mâsemaguelymo awyly mâuntudyze mawylymogue, Deus itaumbyry awo wâgâ iweniby mâintainlymo. Mâsenomedâdylymo, âdara aunloenlâ Deus agâ tâjidyly kyigueduo awyly mâuntuhomoem wâne. Iweniby modolâ ywâgâ âkealâ agueim, ywâgâ lelâ mawânrâ Deus eydâ atoam tâdâtâly. 40Aralâ olâ, yeinwândyseba mawylymo, aunloenlâ Deus agâ mitomoem.

41— Koendâ wawyly wâgâ, won-honru wâgâ warâ kurâdo aguepa awylygue kâseguâdâdaymba urâ. 42Koendâ âutudâmo urâ, angahumo oday âunârymo alelâ. Deus izetonro ara midylymo kulâ awyly, tutuze urâ. 43Pabai ugueho ingonotybyenlâ xirâ kâewyly, yizepa, yeinwândyseba warâ olâ âmaemo. Pabai ingonotybyemba âeni watay olâ âmaemo tâinwânse. 44Ataen-homo âwâgâmo koendâ aguely ize matomo. Deus tokaleom âwâgâmo koendâ aguehoem, koendâ lelâ amidylymo mipyra olâ âmaemo. Awylygue mawânrâ nudupa awyly yeinwântomoem. 45Kâzewenry Moisés inwenihoem Deus aguehobyry mâinwânkylymo. Awylygue, “Aunloenlâ Deus agâ tâitoem idâze xina” myguelymo. Xypyry etay, idânârâ kurâ domodo Pabai enado âepanâgueduo, urâ keba ise agueim, Moiséslâ ise agueim: “Deus neinwâmpyra atomobyry wâgâ asaemo ise tâwentâzeim” kerim. 46Ywâgâlâ myakâwândy Moisés inwenily urâ Deus Ingonotyby wâgâ. Moisés inweniby tâinwânse lelâlâ âmaemo-ro watay, yeinwântâ lâpylâ tâise âmaemo. 47Inweniby mâinwâmpyra mawylymogue, augueho mâinwâmpyra mawylymo — kely Jesus.

Deus Itaumbyry

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index