Search form

Lucas 13

Jesus tyeinwântoem inakanhe adâidyly imodânry Deusram nâtâwâbyra ise

1Ilâ ume kurâdo ewy Jesus iopaji idâlymo. Aguelymo myani:

— Tutuze âmâ, Galiléia domodo târâ Jerusalémdâ aietomobyry. Deus ety oday ânguydo imeom xyâypy egameze ataymo, Pilatosram âzegameolymo xyâhomoem. Inakanhe awylymoguelâ âdyolymo. Âdara inanaji? — kelymo.

2Aituo myani Jesus aguely:

— Inanajimo arâ Galiléia domodo âdyoly, tagonrodo takaze inakai awylymogue. 3Arâpa olâ! Tagonrodo takaze koendâpa awylygue inkâba myani akaemo iguely. Inakanhe mawylymo mâinmopa âmaemo yeinwântoem watay, Deus eydâ atoram mydâwâpyra ise âmaemo âigueduomo. 4Tânanâguezelâ keanra âmaemo, dezoito uguondo Siloé donro modo mârâ torre tuonwa ihugueduo iguewâtyby modo. Jerusalém donro modo takaze inakaigumogue akaemo iguely, inanajimo. 5Arâpa olâ. Awârâ wâgâ inkâba myani arâ iguelymo. Igueze lâpylâ âmaemo. Deus izepa ato aiedyly mâinmopa âmaemo yeinwântomoen-ro watay, Deus eydâ atoram mydâwâpyra ise âmaemo. Deus agâ iwaguelâ ise âmaemo. Xirâ mâuntudyzemo kuru wato — kely Jesus.

Jesus figueira ewisedânry wâgâ unâ nhegatuhobyry

6Ilâpyryem Jesus unâ nhegatuly, enomedâzemo. Aguely:

— Tâlâ myani nady figueira, âtâ inatay, nady tâwituneim modo duay etâdyby. Âdaunloenlâ newiseba olâ myani mârâ figueira. Aunlolâ mykâinane sodo, ewiseyby ese idâzesedyly wâne. Newiseba lelâ olâ myani. 7Aituo myani aguely mâkâ nady modo eniram: “Egâ awârâ figueira. Azagâ tokalâ warâ anu awârâ ewisely kâempyra wawyly. Ewiseho odaji ituo kâewyly ese. Âdalâ ewitu kâempyra urâ. Satâgâ. Newisewâbyra awârâ. Alâ kulâ awârâ onro nhuan-huly târâ” kely. 8Warâ olâ myani mâkâ tâwaneim aguely: “Alâ wao nidâ tokalâ anu lelâ. Tânâmize esagueze lelâ urâ. Toenzepa adubu iese urâ-ro warâ. 9Awârâ anu âeni wâgâ ewiseze wâne keanra awârâ figueira. Newiseba lelâ-ro watay maise tâwâlâ mantâen-honly” kely myani — kely Jesus.

Jesus tâzekobyzegueho oday pekodo tâwâneim kua nhetobyry

10Tâzekobyzegueho oday myani Deus xunârygue Jesus kurâdo nhenomedâdyly âtâ tâdâtâdyguyho oday. 11Pekodo dezoito anu tâwâneimpe myani târâ, tykadâungueim. Âdara kua ini-emba. 12Tientuo myani Jesus tyam ingâsedyly. Eyam Jesus aguely:

— Kua âese urâ, koendâ âkary itoem — kely.

13Agueypyem myani Jesus tâmary nhonwa nhedyly. Ilâ umelâ kehoem tykadâungue adakobâdybyem koendâ ikary idyly. Deus wâgâ aguely:

— Koendonro awâkâ Deus urâem! — kely.

14Âtâ tâdâtâdyguyho iwymâry toenzepa kehoem iewiâpadyly, Jesus mâkâ tâzekobyzegueho oday kua nhetobyry wâgâ. Aituo myani kurâdoram aguely:

— Seis emedyly lelâ tâdâsewaniho. Kua midyse mataymo, tâzewano oday âetaungâ. Tâzekobyzegueho oday kua ise tâeseba itaungâ — kely.

15Aituo myani Kywymâry Jesus aguely:

— Koendonroem wâne mâdutulymo, koendonro keba olâ âmaemo. Tâdâzekobyzegueho oday tâsewanize lâpylâ âmaemo! Iguymo tapirâ, jumentu warâ paru nhenyhoem tywykâjigueze tâzekobyzegueho odaylâ. 16Merâ pekodo, kydamu Abraão iwery. Dezoito anu Satanás merâ pekodo inakanhe ieseze awyly, âzewykehoemba awyly. Tâzekobyzegueho oday lelâlâ merâ kua kânhedyly — kely Jesus.

17Awârâ tindatuo myani Jesus izepanro modo âpybazedylymo. Izetonro modo olâ iomaru lelâ Jesus Deus eon-honrugue aidyly tientuo.

Jesus mostarda ewy wâgâ aguehobyry

(Mt 13.31-32; Mc 4.30-32)

18Jesus aguely myani:

— Unâ segatuji wao âdara Deus kywymâryem lelâlâ idyly awyly mâuntuhomoem. 19Tutuzelâ âmaemo, âpa ezay mostarda ewy tâtâzeim, imeimbyry kulâ awyly. Mostarda ewy imeombyry kuru, nady ewy modo enday. Tâtâduo olâ tyazeze, ago tâise, imâsedo modoem kehoem tywatazeze warâ. Awylygue tawâguneim modo iwatary wâgâ tâty anhetoem nhuduly — kely myani Jesus.

{“Myara lâpylâ saguhoem kuru aguipa kurâdo kulâ Deus tywymâryem awyly einwânni modo. Ilâpygueduo olâ agui tâisemo” keze Jesus aguely.}

Jesus fermentu wâgâ aguehobyry

(Mt 13.33)

20Jesus agueondyly:

— Xirâ unâ lâpylâ segatuji wao, âdara Deus kywymâryem lelâlâ idyly awyly mâuntuhomoem. 21Pekodo pão aieni imâem trigu nhedyly; fermentu olâ âdiempa kulâ nhedyly. Mârâ fermentu pão ioliho âdiempaombyry olâ trigu tuolize imâem kehoem — kely Jesus.

Jesus pyanta tâtabigueim wâgâ aguehobyry

(Mt 7.13-14,21-23)

22Ilâpyryem myani Jesus Jerusalémram idâly. Âtâ anary imâsedo anakâ, imeombyry anakâ warâ sakadyly, kurâdo tonomedâdaynze.

23Aituo myani adapâigueoly:

— Pymâ, aguipa kulâ ise tâmakezeim modo? Aguipa kulâ mawânkâ ise Deus izepa ato aiedyly imowâni modo, inakanhe atomobyry nhygakehoem? — kely.

24Aituo myani Jesus in-hoguly:

— Auguely xirâ âyanmo. Deus agueho mâinwântomoem âzeon-hondâdaungâ, izepa ato amânhepyra mitomoem. Tagarane kehoem pyanta tâtabigueim oze kâgawântoem, ara lâpylâ eon-honru, inakai modo aiedyly mâinmohomoem. Toenzepa wâne inakanhe tawyly imoze kewâni modo, nimopamo olâ.

25— Âtâ odo pyanta enahunze xavegue kehoem. Kuoholâ ise âmaemo. Aituo ise mâingâsedylymo: “Tâwâlâla xina negawândâ, Pymâ” keze âmaemo. “Igawâmpyra ise mataunaze. Âdykâ ynynonrobyry mâkeba âmaemo” keze sodo. 26Aituo ise amyguelymo: “Agâlâ ani xina âwinduadyly, adakuily warâ. Xina ijidadârydâ ani mâenomedâdyly” myguelymo ise. 27Aguely ise: “Âutuwâbyramo urâ. Ydâpa itaungâ, âmaemo inakanhe aitaynrim modo!” keze. 28Abraão, Isaque, Jacó, eagonro modo, Deus eynynâ aguewâtyby modo warâ, Deus eydâ atodâ akaemo iwerâ. Âmaemo olâ ise eydâ atomoram mydâpamo. Mâpyneândylymogue, eogumase âmaemo âtynrumogue. Toenzepa mâsenagazedylymogue âerymo saguze âmaemo. 29Deus ize ato lelâ aienibyry modo olâ eagâ iwerâ. Tâinkânro modo lelâba ise âtâdyguynri Deus pymâem atodâ. Xixi egaseho eynynonro modo, egawânto eynynonro modo, sul ynynonro modo, norte ynynonro modo warâ ise âtâdyguylymo. Yagâ ise âwinduadylymo; Deus tywymâryem awyly nhomaendylymo. 30Iwerâ âgânonrobyry modo, ilâem waunroem ise. Waunropyry modo ise âgânâyam ise warâ — kely Jesus.

Jesus Jerusalém domodo wâgâ toenzepa kehoem itywandobyry

(Mt 23.37-39)

31Jesus aguely ume myani fariseu domodo ewy iwaguepa saindylymo, aguelymo:

— Idâ. Tarâpa ikâ. Âehondyze enra Herodes — kelymo.

32Aituo Jesus aguely:

— Wakewâtaunda mâkâ, poroho todu enokuni ara konokuniram: “Jesus itanrubyry xirâ âyam. ‘Iweâpa witaymba ise urâ. Kâsewanily, kâempagunâbyra olâ ise urâ. Tâwânuneim modo kua iese urâ. Kadopâgue taseim modo kua iese warâ. Iwerâ, kopaelâgâ warâ ise awârâ modo agânhedyly. Azagâ tokalâ warâ iguandyly bygueduo ise aiese kâjigonohohobyry modo kâenwanikely’ keanry” kewâtaunda. 33Awylygue iwerâ, kopaelâgâ, kopaelâgâbygueduo warâ ise Jerusalémram idâzeseze wawyly. Jerusalémdâ lelâ mawânkâ Deus eynynâ aguewâni modo iguely — kely Jesus.

34Ilâpygueduo myani Jesus aguely Jerusalém donro modo wâgâ, eydâmolâ-ro waunlo ara lelâ:

— Âmaemo, Jerusalém donro modoram xirâ auguely. Iweâparoem, âjidadârymo donro modo Deus itaumbyry egatuwânibyry modo xyâwânmomy. Agui Deus ingonotaymby modo tuhugue tyâzemo myani. Arâlâ olâ toenzepa âwynedylymo. Aukuma wâne tymeombyry tawâry iaxi tydâtyguyze, tuan-hun-hoem, myara toenzepa idânârâ nhedysemo wawyly. Agui olâ âmaemo ewy yizepaom modo. 35Deus odokezemo. Saguhoem wâne ani koendâ agâmo myarapa ise Deus. Âtâ sodokeyby ara ise âmaemo. Ietondaymba ise âmaemo, “Koendonro lelâlâ âmâ Deus Ingonotyby” yam myguehomo odaji idyly ara. Xirâ mâuntudyzemo kuru wato — kely Jesus.

Deus Itaumbyry

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index