Search form

Lucas 2

Jesus Cristo iazehobyry

(Mt 1.18-25)

1João iazepygueduo, iweâpa nipyralâ myakâwâm pymâ kuru Roma donro Augusto aguely:

— Urâ Augusto, pymâ kuru. Xirâ ytaumbyry kâingonodyly idânârâ kurâdo kâentaynly modoram: “Idânârâ âmaemo âdamudomo iazehobyrydâlâ izedymo iweniehonwâdaungâ. Kurâdo kampâguely mawânrâ” — kely.

2Saguhoem kuru kurâ domodo sapâguelylâ myakâwâm Augusto pymâem awyly ume. Ilâ ume Cirênio pymâ Siriadâ. 3Aituo idânârâ kurâ domodo idâwâdylymo tydamudo iazehobyryanlâ, tâzedy iweniehonze.

4Aituo myakâwâm xidadâ Nazaré, Galiléia eynynonro dombyryem José idâly Belémram, Judéia eynynonro anaxi. Pymâ Davi iwerypyry myakâwâm mâkâ. Awylygue tâzedy iweniehonze idâly Belémram, Davi iazehobyryanlâ. 5Tywydy agâlâ myakâwâm José Belémram idâly. Idâhu imeâgâemba myakâwâm Maria. 6Belémdâ ataymolâ myakâwâm iamudo egaseho saindyly. 7Toenzepa myakâwâm târâ kurâdo awyly. Âtâ âxidâdomo peba myakâwâm. Awylygue myakâwâm tapirâ xykyhodâlâ âxidâdylymo. Târâ Maria imebyary uguondo imeimbyry iazely. Tymery ikowendânibyryem myakâwâm Maria nheguetunâdyly tapirâ xuato odaji.

Kaneru etaynrim modoram anju, “Jesus niazeaki” kehobyry

8Kopae myakâwâm kaneru etaynrim modo poji anaym awylymo, Belémdâ iwaguepalâ, tâguy kaneru ese. 9Aituo anju âepanâguely eyanmo, Deus tâmaryem ingonotyby. Tohozely kehoem myakâwâm, Deus eydâpa âewyly awylygue. Târâ kaneru eni mododâ MAH warâ kehoem myakâwâm peto odano ara kehoem iajimadyly. Aituo toenzepa âseanedylymo.

10Anju olâ aguely:

— Tâseanezeba itaungâ! Unâ iwâkuru egatuze xirâ âyanmo kâewyly. Idânârâ xirâ unâ idataynrim modo toenzepa iomazeze — kely myakâwâm. 11— Imakerinmo niazeaki iwerâ, târâ Davi iazehobyrydâ. Deus Ingonotyby mâkâ, Messias, âwymârymoem. 12Âkealâ augueho mâuntuhomoem, tapirâ xuato oday ise uguondo imeimbyry ituwymbyem eguetunâdybyem warâ mâendylymo — kely myakâwâm.

13Inepa lâpylâ toenzepa anju modo âepanâguewâdyly. Igâtudylymo myakâwâm:

14— Târâ eydâ atodâ Deus nâzehogueo! Xirâ onro anano modo nadahuliba nidâmo, turâem itoem Deus induakewâdyby modo! — kely myakâwâm, igâkymo.

15Tygâtubygueduomo myakâwâm anju domodo odopâdylymo lelâ Deusranlâ. Odopâbygueduomo myakâwâm kaneru etaynrim modo âjigue aguelymo:

— Inoro Belémram, âdaityby kyzeta. Kywymâry aguehobyry kudutura — kelymo.

16Inepa kehoem myakâwâm idâlymo. Maria, José, warâ nhedylymo. Tapirâ xuato oday iamudo nhedylymo eguetunâdybyem, ituwymbyem warâ. 17Aituo anju domodo iamudo wâgâ aguehobyry nhegatulymo. 18Kaneru etaynrim modo aguehobyry idanipyry modo toenzepa kehoem myakâwâm âsewânilymo. 19Maria tyangahu oday xunâgu mârâ nhegatuybymo wâgâ. Awârâ modo tyangahu oday nhekanâdyly. 20Aituo myakâwâm iamudo enipyryem uguondo modo, poji anaxi odopâdylymo. Deus koendonro awyly wâgâ igâkymo Deus wâgâ iomarumo.

— Koendonro lelâlâ Deus, koendonro modo kientoem, kindatoem warâ anhetobyry wâgâ — kely, igâkymo.

Anju domodo aguehobyry aralâ myakâwâm nhedylymo.

Iamudo nhezetâdomobyry

21Iamudo iazehobyry tokalâ semana itybyem awyly ume, âtybe myakâwâm, ezedy xuduho, judeu domodo aito ara. Ilery ety nhatâlymo lâpylâ myakâwâm, israelitalâ awyly xutuhoem, Deus induakeyby ewy. “Jesus” kelygue nhezetâdylymo. Maria nadamypalâ myakâwâm anju aguely: “ ‘Jesus’ kelygue ise mâenzetâdylymo” kely.

Maria, José warâ iamudo nhatomobyry Deus ety odaji

22Ilâpygueduo, Maria inwânwândyly myakâwâm Deus ety odaji tâtâho saindyly, pekodo ekuize israelita Deus aguehobyry ara aito. Aituo myakâwâm Maria, José warâ iamudo Jerusalémram nhadylymo, Deusram enehonze. Kurâdo eynynâ Deus agâ agueinram nhenehonlymo, iamudo Deus xurâ awyly xutuhoem. 23Saguhoem Moisés inweniby mawânrâ myakâwândymy: “Saguho iamudo iazeypy watay, Deus xurâem lelâ” kewândymy. 24Jesus ise idâly myakâwâm azagâ tawâguneim modogue tâmase, Deusram tiengamehoem. Deus ety oday tâwaneinram nhuduly, mâkâ nhâhoem, nhaduântoem warâ. Moisés inweniby wâgâ mawânrâ iwenibyem: “Pekodo âdy pebaom iamudo iazeypy ise israelita watay, azagâ papa, azagâ pâmuko atay warâ nhuduly” kely.

25Mârâ ume uguondo Simeão tâtyem myakâwâm Jerusalémdâ. Judeu domodo ezewenry eynynonro mykâinane. Deus ize ato ara lelâ mykâinane aidyly. Alâ mykâinane typemugudo emakerim Deus ingonodyly nhenuendyly. Eagâlâ mykâinane Deus Ispiritury. 26“Âiguely iraynâ ese âmâ Deus Ingonotyby” Deus Ispiritury kehobyrylâ Simeãoram. 27Jesus Deus ety odaji sato emedyly ume Deus Ispiritury aguely myakâwâm Simeãoram:

— Idâ Deus ety odaji — kely.

Aituo myakâwâm idâly. Maria, José warâ iamudo Jesus agâ saindylymo myakâwâm; Deus itaumbyry iweniby agueho ara aidylymo. 28Aituo Simeãoram âzeholymo. Simeão iamudo nhanâdyly. Deus koendonroem awyly wâgâ aguely:

29— Iweâma tuomare urâ, Pymâ Deus.

“Igonose urâ” myguehobyry migonodâma.

Alâ ise. Tâwâlâ ise iweâma yiguely.

30Ienugue kehoenma setai, merâ kurâ domodo emakerim âydâpa âetyby.

31Idânârâ kurâdo emakerin-em migonodâ.

32Judeu keba modoram xutuen-honze âdara Deus ize awyly,

iajinu wâne kydadakobâdo nhesagonly myara.

Mâkâ wâgâ, judeu domodo koendâ aguehonze, kurâ domodo mâinduakeyby

— kely myakâwâm Simeão Deusram.

33Simeão iamudo wâgâ aguely tindatuo myakâwâm José, Maria warâ âsewânilymo. 34Simeão agueondyly myakâwâm eyanmo:

— Deus agâmolâ ise, nhenimoem — kely.

Aituo myakâwâm Jesus isenra aguely:

— Deus induakeyby wâne merâ iamudo, kypemugudo judeu domodo ewy âmery neinwâmpyramo olâ ise. Awylygue ise Deus agâpa âieholymo. Igueduomo âji tâdâsenagazedoram ise idâlymo. Tâlâ pylâ olâ ise âmery einwânni modo. Deus eydâpa nâiehobamo ise-ro warâ. Igueduomo eydâ atoram ise idâlymo. Âmerylâ ise kurâ domodoram âdara âsemaguelymo wâgâ aguenri. Toenzepa olâ ise izepanro modo. 35Deus âdara kydawyly xutuen-honze, Jesus eynynâ, eynynâba warâ kydawyly. Âsenagazeze âmâ, âmery aietaynlygue. Espadague ihoguyby ara ise âmâ — kely Simeão, Jesus isenra.

36Ilâpyryem myakâwâm aripi Ana saindyly, Deus itaumbyry agueim, Maria, José warâ iamudo agâ, Deus ety oday atomoram. Fanuel exiry myakâwâm mâkâ, judeu domodo ewy myakâwâm Aser iweompyry. Âwynsaundoem tatay myakâwâm ohogüinly. Sete anu ohogüimbyem awyly ume olâ myakâwâm iso iguely. 37Iweâpa myakâwâm pypâbyryem awyly. Oitenta e quatro anupe myakâwâm ilâem. Alâ mykâinane idâly Deus ety odaji. Kopae, peto oday alelâ mykâinane Deus wâgâ aguely. Nâwinduapyra tâise mykâinane, Deus agâ adâkehoem. 38Simeão, Maria, José warâ agâ xunâgu ume myakâwâm mâkâ saindyly, aguely:

— Koendonrolâ enra Deus! — kely.

Deus Jerusalém donro modo nhemakely enuenni lâpylâ myakâwâm Ana. Kurâ domodoram aguely lâpylâ Maria imery wâgâ.

Maria, José warâ Jesus agâ Nazaréram odopâdomobyry

39Moisés ezewenry ara aitybyem myakâwâm José, Maria warâ iamudo agâ odopâdylymo Galiléia yan-yam, tâtymoram Nazaré anaxi.

40Iamudo ago idyly myakâwâm. Eon-howanzedyly, enomezezedyly warâ. Koendâ lelâ myakâwâm Deus nhedyly.

Jesus doze anupe atay, Páscoa etyguedoram idâhobyry todo modo agâ

41Aunlolâ myakâwâm José, Maria warâ Jerusalémram idâlymo Páscoa etyguedoram, Egitodâba tydamudo âsemaguehobyry etyguedoram. 42Jesus doze anupe awyly ume Páscoa etyguedoram idâlymo myakâwâm Jerusalémram, ezewenrymolâ awylygue. 43Âtybygueduo myakâwâm José, Maria warâ odopâdylymo tâtyam. Jesus Jerusalémdâlâ âxiânly nepyramo myakâwâm. 44Odopâdaynrim modo duaylâ enanajimo. Iguandyly ara lelâ ânwa oze idâlymo. Iguandyly ume myakâwâm nhuinlymo, typemugudo duay, tataen-ho modo agâ warâ. 45Nepyramo olâ. Aituo myakâwâm emetobyry aralâ xuize odopâdylymo Jerusalémram. Tuguanse myakâwâm, nhuinlymo. 46Deus ety oday myakâwâm nhedylymo, Moisés inweniby wâgâ aguewâni modo duay ekadybyem. Eagâmo xunâgu, aguelymo, indadyly, nhapâiguely idyly ume. 47Toenzepa myakâwâm târâ idataynrim modo âsewânily.

— Aekuru wânkâ merâ iamudo enomegu! Tutuze lelâlâ merâ koendâ kehoem kunâry in-hoguly! — kelymo.

48Maria, José warâ âsewânilymo lâpylâ, tientuo, tindatuo warâ. Ise aguely myakâwâm eyam:

— Xina arâ akâiedâ, Mery. Urâ, unwâm warâ âdykâ mawyly nutuba tawylygue, toenzepa xina âwize nâsenagazedâ — kely Maria.

49Aituo myakâwâm Jesus aguely eyanmo:

— Uipa midysemo. Pabai ety odaylâ wawyly mutudyzemo — kely.

50Arâ Jesus agueduo nutubamo myakâwâm âdakeze aguely awyly. Nutubamo myakâwâm âdy aiese kuru Jesus âewyly awyly.

51Aituo myakâwâm Jesus odopâdyly eagâmo Nazaréram. Aguelymo nakabyra. Ise olâ myakâwâm idânârâ aitaymby modo nenanânehomba.

52Jesus ago idyly, enomezely alelâ. Toenzepa kurâ domodo, Deus warâ ize atoem awyly.

Deus Itaumbyry

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

More Info | Version Index